Wydanie duplikatu / wymiana legitymacji studenckiej

§ 16 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r. (…) 3. O utracie legitymacji studenckiej student ma obowiązek niezwłocznie pisemnie zawiadomić dziekanat lub ZCO, podając okoliczności jej utraty. 4. W przypadku utraty legitymacji studenckiej w wyniku kradzieży Czytaj dalej…

Zwrot opłaty

Zarządzenia Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim: 1. W przypadku skreślenia przez dziekana z listy studentów lub rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem semestru, studentowi przysługuje zwrot opłaty wniesionej za cały semestr studiów. 2. W przypadku skreślenia przez Czytaj dalej…

Przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne (lub odwrotnie)

§ 15 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r. (…) 3. Zmiana kierunku i profilu studiów w Uczelni jest możliwa nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru w przypadku studiów pierwszego stopnia. Decyzję o zmianie kierunku Czytaj dalej…