Studenci i doktoranci będący obywatelami RP:

1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

– do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych, osobami zgłaszającymi do ubezpieczenia zdrowotnego mogą być również dziadkowie,

– w sytuacji, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi (bez względu na wiek) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,

– w sytuacji, gdy małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.

2. Politechnika Poznańska zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaca składkę za studenta i doktoranta, który:

– ukończył 26 rok życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

– nie ukończył 26 roku życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w szczególności gdy nie posiada rodziców, opiekunów prawnych lub małżonka albo osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz gdy student lub doktorant nie pobiera renty rodzinnej.

3. Studenci i doktoranci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Poznańską mają możliwość zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

4. Podstawą zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta przez Politechnikę Poznańską jest złożenie w Dziale Spraw Pracowniczych (Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, pok. 108) oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz wypełnienie i podpisanie dokumentów zgłoszenia do ZUS.

5. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów i doktorantów wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

8. Student lub doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Politechnikę Poznańską jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dział Spraw Pracowniczych o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) oraz o zmianie danych swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

9. Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZZA, ZCNA) oraz dokument potwierdzający opłacenie składek (INFORMACJA MIESIĘCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ) wydawany jest w Dziale Spraw Pracowniczych.


Kategorie: Aktualności