TERMIN ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w terminie do:

 • 31 stycznia – studia stacjonarne I stopnia kończące się semestrem zimowym
 • 31 marca – studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia kończące się semestrem zimowym
 • 30 czerwca – studia stacjonarne I i II stopnia kończące się semestrem letnim
 • 30 września – studnia niestacjonarne I i II stopnia kończące się semestrem letnim

Dyplomant w/w terminach zobowiązany jest do wgrania pracy dyplomowej na serwer uczelni wg instrukcji użytkownika konta zamieszczonej w systemie eStudent lub USOS APD. Należy uwzględnić czas dla promotora na zaakceptowanie wyniku badania jednolitego systemu antyplagiatowego.

ROZLICZENIE  DYPLOMANTA

Przed egzaminem dyplomowym (ok. 3-5 dni) student powinien rozliczyć się w dziekanacie z wymaganych nw. dokumentów:

 • wniosek o wydanie dyplomu
 • podpisany przez studenta oryginał karty tematu pracy (nie obowiązuje studentów, których tok studiów jest realizowany w systemie USOS)
 • informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu (opcjonalnie)
 • informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu – wersja angielska (opcjonalnie)
 • wniosek – przesłanie dyplomu pocztą (opcjonalnie)

ODBIÓR DYPLOMÓW

 • Absolwenci mogą odbierać dyplomy w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 (Kampus Wilda), pokój 308 (3 piętro), tel.: +48 61 665 3504.  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 07.00 – 15.00. Przed przyjazdem po odbiór dyplomu warto upewnić się, czy jest on już gotowy. Informację można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: dyplom@put.poznan.pl Przy odbiorze dokumentów konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • W przypadku, gdy absolwent nie może odebrać dyplomu osobiście, na jego pisemny wniosek, dokumenty mogą być wydane upoważnionej osobie do rąk własnych. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza.
 • Na pisemny wniosek absolwenta, dokumenty mogą być również wysłane pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na koszt absolwenta.
 • Więcej informacji na stronie https://www.put.poznan.pl/pl/absolwenci/odbior-dyplomow