Świadczenia w semestrze letnim 2020/21

Zasady przyznawania pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 42 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 14września 2020 r. (RO/IX/42/2020) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej.

Studenci składają wnioski elektronicznie, za pośrednictwem uczelnianego systemu eStudent od 23 lutego do 12 marca 2021 r.

Ramowa procedura semestr letni 2020/2021

Pierwsza wypłata stypendium w semestrze letnim nastąpi w kwietniu ze spłatą za miesiąc marzec.

Stypendium rektora w semestrze letnim 2020/21

Stypendium rektora przyznawane jest na jeden semestr. Aby uzyskać stypendium na semestr letni, należy złożyć nowy wniosek w systemie eStudent.
Studenci I roku II stopnia studiów muszą złożyć wniosek na semestr letni z poziomu kartoteki przypisanej do II stopnia studiów, czyli po zakończeniu rekrutacji i rejestracji w systemie dziekanatowym na II stopień.
Studenci I roku I stopnia studiów, którzy złożyli wniosek o stypendium rektora w semestrze zimowym 2020/21 nie muszą składać nowych wniosków na semestr letni. Stypendium zostanie przyznane na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym pod warunkiem uzyskania rejestracji na 2 semestr studiów.

Dodatkowe informacje na temat listy rankingowej można uzyskać mailowo pisząc na adres: zco.stypendia@put.poznan.pl

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim 2020/21

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim należy złożyć tylko jeśli:

 1. aktualnie rozpocząłeś(ęłaś) II stopień studiów – wniosek na semestr letni składa się z poziomu kartoteki przypisanej do II stopnia studiów, czyli po zakończeniu rekrutacji i rejestracji w systemie dziekanatowym na II stopień,
 2. wygasa ważność orzeczenia dołączonego do wniosku o stypendium złożonym w semestrze zimowym,
 3. nie składałeś(aś) wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym.

Jeżeli żadna z ww. sytuacji nie ma miejsca, nie należy składać nowego wniosku.

Stypendium socjalne w semestrze letnim 2020/21

Wniosek o stypendium socjalne w semestrze letnim należy złożyć tylko jeśli:

 1. aktualnie rozpocząłeś(ęłaś) II stopień studiów – wniosek na semestr letni składa się z poziomu kartoteki przypisanej do II stopnia studiów, czyli po zakończeniu rekrutacji i rejestracji w systemie dziekanatowym na II stopień,
 2. nie składałeś(aś) wniosku o stypendium socjalne w semestrze zimowym.

Jeżeli żadna z ww. sytuacji nie ma miejsca, nie należy składać nowego wniosku.

Jeżeli sytuacja dochodowa Twojej rodziny zmieniła się w stosunku do wykazanej we wniosku złożonym w semestrze zimowym – złóż „wniosek o ponowne przeliczenie dochodu” w systemie eStudent.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – przyznanie pomocy materialnej

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 36 39.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania stypendium. W związku z tym postępowaniem przetwarzane będą dane kontaktowe oraz dane dotyczące przebiegu procesu nauczania, pochodzące z baz danych gromadzonych przez Politechnikę Poznańską.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest 6 lit. c RODO w związku z art. 86 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.
  5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz obowiązującej instrukcji kancelaryjnej, jednolitym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej.
  6. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
   • organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
   • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska.
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Przysługuje również Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.