W Politechnice Poznańskiej tryb i formę przyznawania świadczeń określa Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej dostępny na stronie Uczelni.

Studenci mogą otrzymać świadczenia w następującej formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi
 • stypendium rektora.

Student może ubiegać się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne związane ze studiami lub sportowe.

Student może również ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim Politechniki Poznańskiej oraz o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim.


Doktoranci spoza Szkoły Doktorskiej mogą otrzymać pomoc materialną w następującej formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi.

Doktorant może ubiegać się również o przyznanie miejsca w domu studenckim Politechniki Poznańskiej oraz o zakwaterowanie małżonka i dziecka w domu studenckim.


Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące przyznawania świadczeń znajdują się na stronach internetowych pod adresem:

https://www.put.poznan.pl/swiadczenia-dla-studentow

https://www.put.poznan.pl/swiadczenia-dla-doktorantow

Podstawowy termin składania wniosków o stypendium na semestr zimowy upływa 12 października a na semestr letni 12 marca.

Dodatkowe informacje dotyczące sposobu i terminów składania wniosków w poszczególnych semestrach
znajdują się na stronie Świadczenia w semestrze (…) – patrz menu Świadczenia – Świadczenia w semestrze (…).

Próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1294,40 zł.

Decyzje w sprawie przyznania stypendiów wydawane są na jeden semestr, z zastrzeżeniem, że w przypadku:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych

istnieje możliwość przyznania świadczeń na semestr letni na podstawie wniosków złożonych w poprzednim semestrze.

Jednocześnie stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane wyłącznie na czas trwania ważności orzeczenia.

Wnioski o zapomogi mogą być składane na bieżąco, w ciągu 3 miesięcy od daty zdarzenia, jeśli student lub doktorant znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej i uzasadnił to we wniosku.

Na wniosek studenta prawo do otrzymania stypendium socjalnego jest ustalane ponownie, w trakcie roku akademickiego, w razie wystąpienia:

 1. zwiększenia się liczby członków rodziny;
 2. zmniejszenia się liczby członków rodziny lub ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się, pozostające na utrzymaniu rodziny;
 3. uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn;
 4. innych zmian mających wpływ na prawo do otrzymywania świadczeń dla studentów.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – przyznanie pomocy materialnej

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 36 39.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania stypendium. W związku z tym postępowaniem przetwarzane będą dane kontaktowe oraz dane dotyczące przebiegu procesu nauczania, pochodzące z baz danych gromadzonych przez Politechnikę Poznańską.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest 6 lit. c RODO w związku z art. 86 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.
  5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz obowiązującej instrukcji kancelaryjnej, jednolitym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej.
  6. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
   • organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
   • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska.
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Przysługuje również Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.