§ 16 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.
(…)
3. O utracie legitymacji studenckiej student ma obowiązek niezwłocznie pisemnie zawiadomić dziekanat lub ZCO, podając okoliczności jej utraty.

4. W przypadku utraty legitymacji studenckiej w wyniku kradzieży lub innego zdarzenia losowego, student uzyskuje duplikat.

Duplikat dokumentu otrzymasz jeśli oryginał został skradziony, zagubiony, uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Wymienisz legitymację studencką jeśli zmieniły się Twoje dane osobowe na niej zawarte (np. zmieniłeś nazwisko).

Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek. -> Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (PDF)
  2. Wniosek złóż w dziekanacie.
  3. Wnieś opłatę – jej wysokość i numer konta podane będą na platformie eStudent w zakładce opłaty lub USOSweb w zakładce płatności.
  4. Sprawdź czy legitymacja jest gotowa do odbioru: na platformie eStudent (status: aktywna).
  5. Dokument odbierz osobiście (pisemnie potwierdzisz odbiór).