§ 22 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.

1. Na wniosek studenta złożony odpowiednio w dziekanacie lub ZCO, w terminie do 3 dni roboczych od daty udostępnienia wyników zaliczenia poprawkowego, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia zarządza – tylko w uzasadnionych przypadkach – za-liczenie komisyjne w ustalonym przez siebie terminie.

2. Zaliczenie komisyjne przeprowadza komisja w składzie trzech osób prowadzących zajęcia, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia. Przewodniczą-cym komisji powinien być kierownik jednostki organizacyjnej lub wyznaczona przez niego osoba. W skład komisji, oprócz przewodniczącego i prowadzącego zajęcia, powinien wchodzić specjalista z dyscypliny, do której przyporządkowany jest kierunek studiów. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student może wskazać osobę obserwatora, spośród nauczy-cieli akademickich lub studentów Uczelni, uczestniczącego w zaliczeniu komisyjnym.

3. W przypadku, gdy zaliczenie komisyjne dotyczy zajęć prowadzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia o zaliczeniu komisyjnym decyduje dziekan.

4. Przewodniczącym zaliczenia komisyjnego nie może być osoba uprzednio przeprowadzająca zaliczenie.

5. Ocena komisji jest ostateczna.

Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek. -> Wniosek o zaliczenie komisyjne (PDF)
  2. Wniosek złóż w sekretariacie jednostki prowadzącej moduł (przedmiot zaliczany).
  3. Czekaj na wiadomość (telefon lub e-mail) dotyczącą decyzji kierownika jednostki i w przypadku decyzji pozytywnej – terminu i miejsca przeprowadzenia zaliczenia.