Zarządzenia Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim:
  1. W przypadku skreślenia przez dziekana z listy studentów lub rezygnacji ze studiów przed rozpoczęciem semestru, studentowi przysługuje zwrot opłaty wniesionej za cały semestr studiów.
  2. W przypadku skreślenia przez dziekana z listy studentów lub rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu semestru, studentowi przysługuje zwrot opłaty za studia wpłaconej za cały semestr, po potrąceniu części opłaty obliczonej proporcjonalnie do liczby odbytych, wynikających z planu zajęć, zjazdów w semestrze.
  3.
  W przypadku skreślenia przez dziekana z listy studentów lub rezygnacji ze studiów przez studenta, który otrzymał zgodę na rozłożenie opłaty semestralnej na raty, opłata za okres, w którym student złożył zawiadomienie o rezygnacji, nie podlega zwrotowi.
  4. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty za studia w terminie jednego miesiąca od daty wpływu do dziekana pisemnego żądania.
  5. W przypadku cudzoziemców zwrot opłaty za studia, za okres niepobierania kształcenia następuje w przypadku zaistnienia jednej z wymienionych okoliczności:
  1) otrzymanie urlopu od zajęć lub udzielenie innej przerwy w odbywaniu studiów na zasadach i w trybie określonych w regulaminie studiów;
  2) rezygnacja z kształcenia z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, albo z innych ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych;

  3) otrzymanie decyzji odmawiającej wydania wizy w rozumieniu przepisów Ustawy o Cudzoziemcach.

   

  Kroki:

  1. Wydrukuj i wypełnij wniosek o zwrot opłaty semestralnej. -> Wniosek o zwrot opłaty semestralnej  (PDF) /  Wniosek o zwrot za opłaty edukacyjne (PDF)
  2. Wniosek wraz z dowodem wpłaty złóż w dziekanacie niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o skreśleniu z listy studentów.
  3. Po zatwierdzeniu zwrotu opłaty przez dziekana odpowiednio wyliczona kwota zostanie przelana na konto, które podałeś/aś we wniosku.