Deklaracja dostępności strony internetowej
Nazwa serwisu: Serwis Zintegrowanego Centrum Obsługi Politechniki Poznańskiej

Deklaracja dostępności Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zco.put.poznan.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zintegrowanego Centrum Obsługi Politechniki Poznańskiej.
Deklaracja dotyczy również dostępności architektonicznej.

 1. Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Politechnika Poznańska użytkuje 27 serwisów internetowych, wśród których www.put.poznan.pl ma nadrzędny charakter. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • stosowanie nietypowych słów w tym dwuznacznych, nieznanych, brak słownika,
 • brak w treści uzupełnień o streszczenie lub ilustracje, wykresy, filmy, animacje, pomocne dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • brak zapewnienia wymowy potrzebnej do zrozumienia słów użytych w tekście.
 • brak mechanizmów pozwalających na przywrócenie poprzednich danych, weryfikacje lub potwierdzenie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Dział Obsługi i Eksploatacji Politechniki Poznańskiej.

Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 13.04.2021. 

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie www.zco.put.poznan.pl zastosowano następujące skróty klawiaturowe ułatwiające nawigację

 • nie zastosowano skrótów klawiaturowych.
 1. Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym:

Dział Informacji i Promocji

Piotrowo 3, 60-965 Poznań

Adrianna Matuszczak nr. tel. 61 665 3786

email: dzial.promocji@put.poznan.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz aplikacji mobilnych prosimy o kontakt z punktem kontaktowym – Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, przy Dziale ds. Równości:

e-mail: bon@put.poznan.pl

telefon: 61 665 29 58.

W zgłoszeniu należy podać:

 • adres internetowy strony publikującej niedostępną treść,
 • imię i nazwisko zgłaszającego,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) zgłaszającego,
 • formę udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).
 1. Procedura wnioskowo-skargowa w zakresie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z późn.zm.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Dążąc do kompleksowego zapewnienia dostępności, Uczelnia zrealizuje zgłoszone żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w żądaniu, nie jest możliwe w terminie 7 dni, Politechnika Poznańska niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Politechnika Poznańska może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku gdy Politechnika Poznańska nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

W przypadku, gdy Uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do rektora w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185). Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.

Rejestracją i obsługą wniosków zajmuje się Dział ds. Równości Politechniki Poznańskiej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 1. Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej opracowano dla wszystkich budynków Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące lokalizacje:

 1. Dostępność tłumacza polskiego języka migowego
 • Dostępność tłumacza polskiego języka migowego zapewnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci usługi tłumacza migowego on-line, dostępnego przez komunikator internetowy lub aplikację mobilną.
 • Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usługi określa Instrukcja zawarta na stronie www.bon.put.poznan.pl.
 • Osoby zainteresowane usługą tłumacza migowego on-line powinny skontaktować się
  z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych przy Dziale ds. Równości bon@put.poznan.pl
 1. Aplikacje mobilne:
 • PPulse

Politechnika Poznańska posiada i udostępnia bezpłatne aplikacje mobilne PPulse oraz Mobilny USOS PP, które można pobrać ze strony: https:/mobile.put.poznan.pl lub skanując powyższy kod QR.
Deklaracja dostępności dla aplikacji Mobilny USOS dostępna jest pod poniższym adresem (dla wersji dla systemów Android):

https://www.put.poznan.pl/sites/default/files/2023-04/Deklaracja%20dostepnosci%20aplikacji%20ppulse.pdf

oraz (dla wersji dla systemów iOS):

https://usosapd.put.poznan.pl/documents/accessibility/?_s=1

Aplikacja umożliwia m.in.:

 • przegląd:
 • wyszukiwanie danych kontaktowych do wszystkich pracowników Politechniki Poznańskiej (https://informator.put.poznan.pl), deklaracja dostępności do Informatora Politechniki Poznańskiej (https://informator.put.poznan.pl), znajduje się pod linkiem: https://informator.put.poznan.pl/app/accessibility
 • dostęp do:
  • informacji o budynkach Politechniki Poznańskiej i ich lokalizacji,
  • przewodnika studenta zawierającego informacje o kampusie, systemu kontroli dostępu oraz Internetu na terenie Uczelni,
  • konta pracownika, w tym danych kontroli dostępu wraz z edycją danych pojazdu uprawnionego do wjazdu na parking bez okazywania identyfikatora,
 • wsparcie rekrutacji, w tym wgląd w dane kandydata na studia i jego status z możliwością wypełniania ankiet,
 • obsługę konta studenta, w tym dostęp do:

Dostosowanie aplikacji mobilnej PPulse do standardu WCAG 2.1. AA nastąpi do dnia 30.04.2023.

 1. Data publikacji www.zco.put.poznan.pl: 01.09.2021.
 2. Data istotnej aktualizacji www.zco.put.poznan.pl: 01.09.2021.
 3. Liczba użytkowników strony internetowej: Brak danych.
 4. Okres funkcjonowania strony internetowej lub aplikacji mobilnej: 2 lata.
 5. Częstotliwość publikacji nowych treści: Raz na miesiąc.