§ 26 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
1) niepodjęcia studiów;
2) rezygnacji ze studiów;
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

(…)

Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj oświadczenie. -> Oświadczenie rezygnacji ze studiów (PDF)
  2. Oświadczenie złóż w dziekanacie wraz z legitymacją studencką (dokumenty można również przesłać pocztą). Za datę złożenia rezygnacji ze studiów przyjmuje się datę wpływu oświadczenia do dziekanatu.
  3. W celu odbioru dokumentów złóż w dziekanacie legitymację studencką  i rozlicz się kartą obiegową.
  4. Sprawy formalne dot. odbioru dokumentów może przeprowadzić osoba postronna. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane przez notariusza (wyjątek: pisemne upoważnienie złożone w obecności pracownika dziekanatu).