§ 29 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.
1. Dziekan w uzasadnionych przypadkach może, na wniosek studenta, udzielić mu urlopu od zajęć, zwanego dalej urlopem.

(…)

3. Urlopu udziela się:
1) studentce w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka;
2) studentowi będącemu rodzicem na okres do 1 roku;
3) w innych, uzasadnionych przypadkach – do dwóch semestrów;
z tym, że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.
4.
Student będący rodzicem składa wniosek o urlop w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
5.
Student nie może uzyskać urlopu za okres miniony.
6.
W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta z zastrzeżeniem, iż prawo do świadczeń dla studentów Uczelni w tym okresie regulują odrębne przepisy.
7.
Student przebywający na urlopie, za zgodą dziekana ma możliwość przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.
8.
Warunkiem kontynuacji kształcenia po urlopie od zajęć jest zgłoszenie dziekanowi gotowości podjęcia studiów. W razie konieczności dziekan ustala różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

Pamiętaj!

Wniosek o urlop złóż przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania semestru, na który uzyskałeś rejestrację (a nie po nieudanej sesji)

Kroki:

  1. Wydrukuj i wypełnij wniosek. -> Wniosek o urlop od zajęć (PDF)
  2. Wniosek złóż w dziekanacie (można przesłać pocztą).
  3. Pisemna decyzja dziekana zostanie wysłana pocztą na adres do korespondencji, który podałeś/aś w dokumentach.
  4. W czasie urlopu możesz przedłużać ważność legitymacji studenckiej.
  5. Za zgodą dziekana możesz również zaliczać określone moduły. W tym celu wypełnij i wydrukuj wniosek,złóż go następnie w dziekanacie. -> Zgoda na zaliczenie przedmiotów w trakcie trwania urlopu (PDF)