OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:

wg Regulaminu Działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

§2
1. Powstanie KN/OS jest inicjatywą oddolną studentów PP.
2. Wniosek o rejestrację KN/OS powinien zostać złożony nie później niż miesiąc po zwołaniu pierwszego spotkania KN, wybrania zarządu i uzyskania pisemnej zgody pracownika PP na pełnienie funkcji Opiekuna.
§3
1. Wniosek o wpis do rejestru KN/OS składa Przewodniczący na ręce Prorektora przez ZCO.
2. Przewodniczącym KN/OS może zostać wyłącznie czynny student PP.
3. Przewodniczącym KN/OS nie może zostać doktorant.
4. Minimalna liczba członków wymagana do założenia KN/OS wynosi 10.
5. Opiekun KN/OS musi być pracownikiem jednostki organizacyjnej, do której zostaje przypisane KN/OS.
6. KN może mieć jednego opiekuna organizacyjnego i nieograniczoną liczbę opiekunów naukowych, prowadzących sekcje/grupy zainteresowane konkretnymi zagadnieniami wpisującymi się w tematykę pracy KN.
§4
1. W przypadku rejestracji KN wniosek musi zostać podpisany przez:
a. Przewodniczącego;
b. Opiekuna;
c. Dziekana wydziału, do którego ma przynależeć KN;
d. Kierownika/Dyrektora instytutu, do którego ma przynależeć KN.
2. W przypadku rejestracji OS wniosek musi zostać podpisany przez:
a. Przewodniczącego;
b. Opiekuna;
c. Kierownika działu/jednostki organizacyjnej, do której przynależy OS;
d. Dziekana wydziału, jeżeli Organizacja ma powstać przy wydziale.
3. Załącznikami do wniosku są:
a. Regulamin KN/OS (przykładowy regulamin KN);
b. Program działania KN/OS;
c. Lista członków Koła Naukowego;
d. Zgoda na pełnienie funkcji opiekuna KN/OS.