§ 11 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.

(…)

2.  Student jest zobowiązany do:
(…)
7) niezwłocznego zawiadomienia dziekanatu lub ZCO o zmianie danych osobowych.
(…)

Wniosek o zmianę danych osobowych (PDF)