§ 26 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.

1. Rektor skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:
1) niepodjęcia studiów;
2) rezygnacji ze studiów;
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
2. Rektor
 może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:
1) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;
2) stwierdzenia braku postępów w nauce;
3) nieuzyskania zaliczenia semestru w określonym terminie;

4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

Kroki:

 1. Gdy otrzymasz decyzję o skreśleniu z listy studentów, złóż w dziekanacie legitymację studencką i rozlicz się kartą obiegową.
 2. Sprawy formalne dot. odbioru dokumentów może przeprowadzić osoba postronna. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej dokonane przez notariusza (wyjątek: pisemne upoważnienie złożone w obecności pracownika dziekanatu).
 3. Jeśli kwestionujesz decyzję dziekana i potrafisz to uzasadnić, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji możesz:
 • poprosić dziekana o uchylenie we własnym zakresie decyzji o skreśleniu,
 • złożyć odwołanie do prorektora do spraw kształcenia.

Wniosek wypełnij i wydrukuj, a następnie złóż w dziekanacie i czekaj na odpowiedź.

Wniosek do dziekana o uchylenie skreślenia (PDF)

Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów – Prorektor ds. studenckich i kształcenia (PDF)

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – skreślenie z listy studentów

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańskaz siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 36 39.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z listy studentów. W związku z tym postępowaniem przetwarzane będą dane kontaktowe oraz dane dotyczące przebiegu procesu nauczania, pochodzące z baz danych gromadzonych przez Politechnikę Poznańską.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest 6 lit. c RODO w związku z art. 108 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
  5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 81 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619).
  6. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
   • organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
   • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska.
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Przysługuje również Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.