§ 24 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.

1. Na wniosek studenta złożony odpowiednio w dziekanacie lub ZCO, w terminie do 3 dni roboczych od daty udostępnienia wyników egzaminu poprawkowego, dziekan może zarządzić – tylko w uzasadnionych przypadkach – egzamin komisyjny w ustalonym przez siebie terminie.

2. Egzaminowi komisyjnemu przewodniczy dziekan lub osoba przez niego wyznaczona. Przewodniczącym egzaminu komisyjnego nie może być osoba uprzednio egzaminująca studenta.

3. W skład komisji, oprócz przewodniczącego i egzaminatora, powinien wchodzić, co najmniej jeden specjalista z dyscypliny, do której przyporządkowany jest kierunek studiów.

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 student może wskazać osobę obserwatora, spośród nauczycieli akademickich lub studentów Uczelni, uczestniczącego w egzaminie komisyjnym.

5. Egzamin komisyjny może mieć formę ustną, pisemną lub pisemną i ustną. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący komisji.

6. Ocena komisji jest ostateczna.

Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek. -> Wniosek o egzamin komisyjny (PDF)
  2. Wniosek złóż w dziekanacie.
  3. Studia:
  • stacjonarne: po upływie ok. 3 – 5 dni zgłoś się do dziekanatu, otrzymasz informację dotyczącą decyzji dziekana i w przypadku decyzji pozytywnej – terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu
  • niestacjonarne: czekaj na wiadomość z dziekanatu (telefon lub e-mail) dotyczącą decyzji dziekana i w przypadku decyzji pozytywnej – terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu