§ 27 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.

1. Student może powtarzać niezaliczone formy z poszczególnych zajęć.

2. Wyklucza się możliwość powtarzania semestru studiów.

3. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, dopuszcza się możliwość uzupełnienia zaległości bez udziału w zajęciach.

 

Wniosek o powtarzanie przedmiotu złóż przed rozpoczęciem lub najpóźniej na początku semestru, w którym powtarzany przedmiot będzie realizowany. Jest to szczególnie ważne, gdyż przed rozpoczęciem powtarzanych zajęć musisz uzgodnić z prowadzącym sposób ich rozliczenia.

 

W niektórych przypadkach prowadzący zajęcia wyraża zgodę na wcześniejszy termin rozliczenia zaległego przedmiotu (możliwość uzupełnienia zaległego modułu bez udziału w zajęciach), wtedy wcześniej możesz złożyć wniosek.

 

Pamiętaj, że powtarzany przedmiot to niezaliczony przedmiot, za który nie masz przyznanych punktów ECTS (pomniejsza przysługujący limit punktów kredytowych). Wszystkie zaległości muszą zostać uzupełnione w ciągu roku.

 

Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek. -> Wniosek o powtarzania przedmiotu (PDF)
  2. Wniosek złóż w dziekanacie.
  3. Jeśli decyzja dziekana będzie pozytywna, otrzymasz z dziekanatu (lub w systemie eStudent) numer konta do wpłaty z określoną kwotą i terminem płatności (sposób naliczania opłaty: suma godzin każdej niezaliczonej formy zajęć z powtarzanego przedmiotu; stawka określona jest w zarządzeniu rektora: do 30 godz. – 200 zł, do 60 godz. – 300 zł, powyżej 60 godz. – 400 zł.; termin płatności: widnieje w zakładce płatności na koncie eStudent wraz z kwotą do zapłaty)
  4. Ureguluj opłatę w wyznaczonym terminie.
  5. Zgłoś się do prowadzącego zajęcia i ustal sposób rozliczenia powtarzanego przedmiotu.
  6. Po zaliczeniu lub egzaminie prowadzący odnotuje ocenę w systemie informatycznym uczelni lub dokona wpisu na tradycyjnym protokole zaliczeniowym/egzaminacyjnym w dziekanacie.