§ 30 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.

(…)

12. Dziekan na wniosek promotora lub studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 2 miesiące, w razie:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem;

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn.

Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek. -> Wniosek o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej (PDF)
  2. Udaj się do promotora po opinię o stopniu zaawansowania pracy.
  3. Wniosek złóż w dziekanacie w terminach:
  • 31 stycznia – studia stacjonarne I stopnia kończące się semestrem zimowym
  • 31 marca – studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia kończące się semestrem zimowym
  • 30 czerwca – studia stacjonarne I i II  stopnia kończące się semestrem letnim
  • 30 września – studnia niestacjonarne I i II stopnia kończące się semestrem letnim

Przyjdź do dziekanatu – zostaniesz poinformowany o decyzji dziekana. Przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej zostanie również podany w systemie eStudent w zakładce z egzaminem dyplomowym.

Jeśli decyzja jest negatywna, spodziewaj się wydania decyzji o skreśleniu z listy studentów. Pamiętaj, że masz możliwość zgłosić się na rozmowę w godzinach dyżuru prodziekana.