§ 28 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.

1. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która zrezygnowała ze studiów lub została skreślona z listy studentów nie uzyskawszy uprzednio zaliczenia pierwszego semestru, następuje na ogólnych zasadach obowiązujących przy rekrutacji.

2. Student, który został skreślony z listy studentów po zaliczeniu co najmniej pierwszego semestru, może ubiegać się o wznowienie studiów.

3. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący program studiów, różnice programowe, czas jaki upłynął od skreślenia z listy studentów, a także dotychczasowy przebieg studiów gwarantujący ich ukończenie.

4. W przypadku wystąpienia negatywnych przesłanek, o których mowa w ust. 3 dziekan może wyznaczyć egzamin sprawdzający. Wynik egzaminu stanowi podstawę do podjęcia decyzji o wznowieniu studiów.

5. Studia można wznowić na semestrze nie wyższym niż następujący po semestrze zaliczonym przed skreśleniem z listy studentów. Dziekan może zobowiązać studenta do wyrównania różnic programowych spowodowanych zmianą programu studiów.

6. Student, za zgodą dziekana, może wznowić studia w innej formie niż ta, w której studiował przed skreśleniem.

(…)

Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek. -> Wniosek o wznowienie studiów (PDF) / Odwołanie od decyzji dziekana (PDF)
  2. Wniosek złóż w dziekanacie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem semestru (wg harmonogramu roku akademickiego).
  3. Do wniosku dołącz kartą okresowych osiągnięć studenta (jeśli nie złożyłeś jej w dziekanacie do rozliczenia w poprzednim okresie studiowania – do roku akad. 2014/15).
  4. Zgłoś się do dziekanatu po decyzję dziekana (studia stacjonarne), otrzymasz decyzję pocztą wysłaną na adres do korespondencji (studia niestacjonarne)
  5. Jeśli decyzja dziekana będzie negatywna, masz prawo złożyć odwołanie skierowane do prorektora ds. kształcenia za pośrednictwem dziekana.
  6. W decyzji pozytywnej dziekan może zobowiązać studenta do wyrównania różnic programowych i określi termin ich uzupełnienia (różnice programowe realizowane są bez dodatkowych opłat).
  7. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych semestru, w którym wznawiasz studia, zgłoś się do dziekanatu w celu podpisania oświadczenia finansowego i ustalenia grupy dziekańskiej, do której zostaniesz wpisany.