§ 15 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.

  (…)
  3. Zmiana kierunku i profilu studiów w Uczelni jest możliwa nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru w przypadku studiów pierwszego stopnia. Decyzję o zmianie kierunku i profilu studiów podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe.

  (…)

  5. Student może przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe.

  6. Student studiów niestacjonarnych może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne po zaliczeniu co najmniej 2 semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia i co najmniej 1 semestru w przypadku studiów drugiego stopnia. Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe.

  7. Przy przeniesieniu z innej uczelni, przy przeniesieniu ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne, student nie może kontynuować studiów na semestrze niższym niż semestr na-stępujący po ostatnim semestrze zaliczonym.

  8. Student przenoszący zajęcia zaliczone według innego programu studiów, otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym za zajęcia i praktyki w jednostce przyjmującej, zgodnie z programem studiów, który będzie realizował. Warunkiem uznania zajęć jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się.

  9. Decyzję o uznaniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta, dziekan wydziału przyjmującego, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów.

  10. W przypadku przenoszenia i zaliczania studentowi punktów ECTS uzyskanych za zajęcia na innym kierunku, wydziale lub innej uczelni obowiązują następujące zasady:

  1) punkty ECTS uzyskane na innej uczelni uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągniętych efektów uczenia się, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy uczelniami;

  2) punkty ECTS mogą być uznane w miejsce punktów za zajęcia zawarte w programie studiów w przypadku stwierdzenia zbieżności efektów uczenia się;

  3) na wniosek studenta, decyzję o przeniesieniu i zaliczeniu punktów, o których mowa w pkt 1) i 2), podejmuje dziekan;

  4) jeśli zajęciom zaliczonym na innym wydziale lub innej uczelni nie przypisano punktów ECTS, wówczas przypisuje je dziekan wydziału przyjmującego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującym programem studiów.

  Pamiętaj!

  Przeniesienie jest możliwe tylko wtedy, kiedy masz status studenta. Jeśli jesteś skreślony z listy studentów możesz tylko wznowić studia.

  Jeśli masz zaległości z poprzednich semestrów (nie większe niż rok), możesz po przeniesieniu kontynuować studia na semestrze, na który uzyskałeś rejestrację. W takim przypadku zobowiązany jesteś do uzupełnienia zaległych przedmiotów wg programu studiów sprzed przeniesienia (zaległości pomniejszają przysługujący limit punktów kredytowych).

  Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek. -> Wniosek o przeniesienie zmianę kierunku studiów (PDF) / Odwołanie od decyzji dziekana (PDF)
  2. Wniosek złóż w dziekanacie przed rozpoczęciem semestru, od który chcesz rozpocząć studia na innym kierunku. (wg harmonogramu roku akademickiego).
  3. Zgłoś się do dziekanatu po decyzję dziekan
  4. Jeśli decyzja dziekana będzie negatywna, masz prawo złożyć odwołanie skierowane do prorektora ds. kształcenia za pośrednictwem dziekana.
  5. Wydając decyzję pozytywną dziekan może zobowiązać studenta do wyrównania różnic programowych i określi termin ich uzupełnienia (różnice programowe realizowane są bez dodatkowych opłat).
  6. Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych semestru, na który zostałeś przeniesiony, zgłoś się do dziekanatu w celu podpisania umowy i ustalenia grupy dziekańskiej, do której zostaniesz wpisany.