Wzór wniosku o rozłożenie na raty

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan, na wniosek studenta, ma prawo rozłożyć opłatę za usługi edukacyjne na raty (wysokość opłaty semestralnej określa zarządzenie rektora). Przy podejmowaniu decyzji dziekan bierze pod uwagę, oprócz sytuacji opisanej w uzasadnieniu wniosku (ewentualnie odpowiednio udokumentowanej), także terminowość wpłat dokonywanych przez studenta w poprzednich semestrach. Kroki: Wypełnij Dowiedz się więcej…